محرم و موسيقی

طی چند سال اخير در حوزه نوحه و مرثيه سرايی محرم جريانی در حال ايجاد و شکل گيری است و آن تغييرات بنيادينی يست که دارد نوحه را به شکل جديدی از ترانه های موسوم به عزادارای تبديل می کند .اين شکل از نوحه که حاصل اشعاری است از ترانه سرايان امروزی و همراهی سازهای الکترونيکی که بهره بری از آنها در دسته های عزاداری منع قانونی دارد  در مدتی کوتاه چنان همه گير شده که حالا ديگر کمتر کسی است که برای يک بار هم شده در طول دهه محرم به نمونه ای از اين آثار گوش نکرده باشد .

هر چند جا افتادن اين گونه آثار در بين عموم مردم مستلزم گذر زمانی بيشتر از آنچه طی شده  می باشد اما بايد قبول کرد که مدرنيسم مذهبی با سرعتی بالا در حال رسوخ در فرهنگ ماست . البته طبق معمول عده ای خشک مذهب و منتقد تغييرات اين چنينی با اين امر مخالفت می کنند اما نبايد فراموش کرد که فرهنگ در تمام جوامع مانند رودخانه ای است که خود مسير حرکتش را پيدا می کند و از طريق آئين نامه و دستور قابل تغيير نخواهد بود .

اما گذشته از تمامی انتقادات وارده  براين سبک نوحه سرايی نکته قابل توجه اين که به هر حال تغييراتی ازاين نوع و نوگرايی در اين قالب و شکل باعث آشتی تعداد زيادی از جوانان با اين دست از آئين و مراسم مذهبی می شود  و اين موردی است که که در بسياری از کشورها و فرهنگ های ديگر نيز جواب داده . يعنی چه بخواهيم و چه نخواهيم تغييرات جامعه امروز کم کم امور دينی ومذهبی را نيز با خود همراه کرده  و اتفاقا بايد اين مسئله را به فال نيک گرفت چرا که معنويت نيز دارای جايگاهی خواهد بود در دنيای مدرن . 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید