روز ملی شدن نفت

 

امروز ۲۹ اسفند ماه بود . روز ملی شدن نفت برای ايرانيان . همان طور که می دانيم شخصی که باعث ملی شدن نفت ايران شد کسی نبود جز مصدق بزرگ . دکتر مصدق در تاريخ ۲۱ مهر ۱۳۳۰ در جلسه شورای امنيت سازمان ملل حاضر شد و متن زير را در برگه ای از پيش نوشته به همراه اسناد مکتوبی که به صنعت نفت ايران مربوط بود  از زير پيراهنش خارج کرد - مصدق از طرف افرادی ناشناس تهديد شده بود که نبايد اسناد را رو کند - و شروع به سخن رانی کرد . البته متن زير بخشی از متن کامل سخنرانی دکتر مصدق است :

آقايان  خانم ها

هم ميهنان من فاقد وسايل اوليه و ضروری زندگی اند و سطح زندگی آن ها احتمالن از جمله ی پايين ترين سطوح زندگی در دنياست . بزرگ ترين منبع طبيعی ما نفت است . اين نفت بايد منبع کار وغذای ايران باشد . بهره برداری از آن بايد به نحو مناسبی در اختيار صنعت ملی ما قرار گيرد و در آمد حاصل از آن بايد به نحو مناسبی در اختيار صنعت ملی ما قرار گيرد و درآمد حاصل از آن بايد صرف بهبود شرايط زندگی مردم ما شود . با اين حال صنعت نفت که اکنون تشکيلاتی پيدا کرده عملن هيچ کمکی به رفاه مردم يا پيشرفت فنی ويا توسعه صنعت کشور من نکرده است . دليل آن هم اين است که پس از پنجاه سال بهره برداری از آن توسط يک شرکت خارجی ما هنوز به اندازه کافی تکنسين ايرانی در اختيار نداريم و مجبوريم از کارشناسان خارجی دعوت به کار کنيم . اگر چه ايران در تامين نفت جهان نقش چشم گيری ايفا می کند و طی نزديک به پنجاه سال جمعن ۳۱۵ ميليون تن نفت توليد کرده کل منافع آن بنا به محاسبات شرکت سابق نفت فقط يک در صد يک ميليون پوند بوده است . برای اين که تصوری از رقم منافع ايران از اين صنعت عظيم به دست دهم بايد بگويم که در سال ۱۳۲۷ طبق محاسبات شرکت سابق نفت انگلیس و ايران در آمد خالص آن از ۶۱ ميليون پوند تجاوز کرد . اما از اين مبلغ ايران فقط ۹ ميليون پوند دريافت کرد و اين در حالی بود که ۲۱ ميليون پوند از اين سود فقط به حساب خزانه داری بريتانيا بابت ماليات بردر آمد واريز شد .

در اين جا بايد اضافه کنم که جمعيت ساکن در منطقه جنوب ايران و اطراف آبادان که بزرگترين پالايشگاه نفت جهان در آن قرار دارد در شرايط فقر مطلق به سر می برند و از ابتدايی ترين ضروريات زندگی محرومند . اگر بهره برداری از صنعت نفت ما در آينده نيز همچون گذشته ادامه پيدا کند و اگر ما قرار باشد در همان شرايطی بمانيم که ايران صرفن به کار دستی در حوزه های نفتی مسجد سليمان و آغاجاری و کرمانشاه و در پالايشگاه آبادان ادامه دهد و اگر استثمارگران خارجی هم چنان و عملن تمام درآمد ما را به خود اختصاص دهند مردم ما برای هميشه در شرايط فقر و بی نوايی باقی خواهند ماند . اين ها  دلايلی  است که پارلمان ايران - مجلس و سنا - را بر آن داشت که به اتفاق آرا رای به ملی کردن نفت بدهد.

 

لطف کنيد دکتر مصدق بزرگ را با سياستمداران کوچک امروز کشورمان مقايسه نکنيد.

مقايسه زمين و آسمان مقايسه نيست .

اشتباه ست . 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید