اكبر گنجی آزاد شد .

 

آزادی اكبر گنجی بزرگ مرد آزادی طلب تاريخ ايران بر تمام دموكراسی خواهان جهان مبارك باد .

 

 

12 سال پیش