سانسور

چند شب پيش داشتم از طريق موتور جستجوی گوگول فارسی دنبال مقدمه ی  صادق هدايت بر ترانه های خيام و مقدمه ی  شاملوی بزرگ بر ديوان حافظ  می گشتم ؛ اما در تمامی موارد پيشنهادی  وقتی می خواستم  به سايت هايی كه گوگول ارجاع می داد بروم به اين جمله بر می خوردم ، دسترسی به اين سايت امكان پذير نيست

بله آقايان از ما بهتر و فكور، با فيلتر كردن سايت هايی كه متن مقدمه ی  صادق هدايت و شاملو را در حافظه خود جا داده بودند به اين تشخيص كارشناسانه رسيده اند  كه موارد فوق برای جامعه بشری مضر است و همان بهتر كه آثار اين بزرگان ادب و فرهنگ در معرض ديد عموم نباشد. چون همان طور كه همه ما می دانيم آگاهی و دانش و دگرانديشی چيز خيلی بدی است و آدمی بايد سعی كند تا از آن كمتر بهره ببرد تا خدايی نكرده از مسير اصلی زندگی كه همان خوردن و خوابيدن و زندگی از سر غريزه است منحرف نشود . 

اما چيزی كه مسلم است اين كه سانسورچی ها آدم های پاك و طفل معصومی هستند كه پيوسته تلاش می كنند تا نقش پدر بشريت را به بهترين شكل ايفا كنند تا بشر از مسير اصلی خود و رسيدن به خوشبختی از نگاه آنها منحرف نشود. من شخصاً ضمن قدردانی و تشكر از اين خادمان  فرهنگ و هنر و دانش و آگاهی خواهش می كنم به موارد زير توجه كنند.

۱ - يك مقدار كمتر خودتان را گل سر سبد خلقت بدانيد و اين قدر آسان به ديگران نگوييد ، بی شعور.                                                                           

۲ - چه بخواهيد و چه نخواهيد  شاملو و هدايت و ديگر بزرگان اين ديار كه سخنانشان به مذاق شما سانسورچی های مكرم خوش نمی آيد به واسطه خدمات فرهنگی  كه انجام داده اند تا گردش جهان و دور آسمان به پاست زنده خواهند بود . پس  بهتر كه بيشتر از اين خودتان را سنگ روی يخ نكنيد.

۳ - هر چند به نظر خيلی ها از جمله نگارنده اين سطور سانسور اساساً توهين به شعور بشری است كه خداوند با دادن عقل او را از ديگر موجودات متمايز داشته، اما شايد بتوان برای مواردی مثل سايت های هرزه نگار و غير اخلاقی توجيه ای آورد. اما اين كه حضرات مانع دسترسی به مواردی از جمله آن چه  ذكر شد بشوند نشان از ساده انگاری و ندانم كاری آن هاست . چرا كه مخاطبان بزرگانی چون شاملو و هدايت و ديگرانی از اين دست، نه عموم مردم، كه علاقمندانی خاص هستند كه در هر صورت و به هر طريق به اطلاعات مورد علاقه شان دست خواهند يافت.

۴ - بهتراست كه سانسورچی های محترم به اين جمله جان هيك روحانی و فيلسوف مسيحی انگليسی و صاحب نظريه معتبر و شناخته شده پلوراليسم كه چكيده تفكر اوست دقت كنند كه ، هر كسی را بهره ای از حقيقت است و راه های رسيدن به خدا و سعادت به تعداد افراد روی زمين بيشمار و متعدد است .                                                             

                                                   

/ 0 نظر / 16 بازدید